1950 előtti vadászkönyvek

Sven Hedin
Utazásai Perzsia sivatagjain keresztül a Rejtelmes India felé I.-II. kötet

Bp. [1912-14.] Tolnai. I kötet:  568 oldal.+4lev.; II. kötet: 554 oldal.(3 színes képpel)+3lev. 24,7 cm Rendkívül gazdag képanyaggal!

Kopottas kiadói egészvászon kötésben. Hiánytalan természetesen.

Ára: 12.000 Ft

Dr. Gruber Ferenc-Dr. hajas József-Rázsó Imre
Gazdálkodás dióhéjban - benne vadászati rész

1943 a szerzők kiadása. 200 oldal, ábrákkal, tábláztokkal, rajzokkal. Általános tudnivalók, talajvédelem, állattenyésztés,  növénytermesztés stb.  A vadászat témakörét is említi, pl, vadkár viselésének kérdését, fegyverviselés szabályait, vadászati idények, tilalmi időszakok táblázata. " vadászati tilalmi időszak alatt nem szabad sem a vadak fiait sem a madarak fészkeit szándékosan érinteni vagy a tojásaikat elszedni"  Tilos vadászni mindenféle vadra  hajtókutyával, fényszóróval, valamint repülőgépről, általában motoros járműről" "fővadak által a vetések, ültetvények vagy más gazdálkodási és erdészeti ágakban okozott minden kárért azon birtokos vagy haszonbérlő, akinek területén az említett fővad tenyésztetik, teljes kárpótlással tartozik"  "a vadászat gyakorlása közben okozott minden kárért a vadászatot gyakorlók teljes kárpótlással tartoznak." stb.

Kiadói, spirálozott kartonálásban.

Ára: 12.000 Ft

Fekete István
Zsellérek

Fekete István: Zsellérek című klasszikusa 1945 ​óta a tiltott könyvek listáján szerepelt, elsősorban a Tanácsköztársaság kritikus ábrázolása miatt. A regényre valóban erősen hatott a két világháború közti korszak szemlélete. A kötet a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda pályázatán első díjat nyert.
Fekete István: Zsellérek. Bp., (1939), Kir. M. Egyetemi Nyomda. Második kiadás. Kiadói egészvászon-kötésben, Viseletes állapotban, de hiánytalan. 334 oldal.

Ára: 6.500 Ft

Dr. Vertse Albert
A kert madárvilága

1941 A Növényvédelem És Kertészet kiadása. 128 oldal, színes és ff táblákkal. Fűzve, sérült papírborítóban. 

Ára: 6.500 Ft

Dr. Bendefy Benda László
A magyar föld és szerkezete- A magyar föld és története I.-II.

A magyar föld és szerkezete- A magyar föld és története. A Magyar Etiópiai Expeíció Országos Bizottságának Kiadása. 1934.

203+208 oldal, 5 kihajtható színes térképmelléklettel, szövegközti ábrákkal, rajzokkal, gazdagon illusztrálva. Kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

Ára: 12.000 Ft

Dr. Bendefy Benda László
Afrika meghódítása

1934 Budapest. A Magyar Etiópiai Expeíció Országos Bizottságának Kiadása. Zolnay Lóránd stílusos rajzaival 208 oldal, térképekke, ff. fotókkal, rajzokkal. Vászonkötésben, jó állapotban.

Ára: 9.500 Ft

W. La Varre
Kincsvadászat Dél-Amerikában - útleírás

é.n. 1940 (?) Dr. Szabó kiadása Bp. Légrády Ny. 217 oldal, számos képpel, 1 térképpel. Kiadó félvászon kötésben, közepes állapotban,  gerinc hajtás mentén kissé felvált. értékének töredékéért.

Ára: 1.800 Ft

Dr. Cserey Adolf
Kis növényhatározó

1905 Stampel-féle Könyvkiadóhivatal. 213 oldal, számos képpel. Félvászon kötés, közepes állapotú, hiánytalan.

Ára: 5.000 Ft

Cholnoky Jenő dr.
Utazásaim, élményeim, kalandjaim

(Bp. 1942.) Pantheon. 396 oldal, számos szövegközti rajzzal. Fűzve, kiadói, sérült  papírborítékban. Hiánítalan, körülvágatlan példány.

"Ebben a könyvben összefoglalom életem utazásainak tapasztalatait és tudományos eredményeit, olyan leírásban, hogy mindenki megérthesse.
 Ezért úgy kellett megírnom, hogy olvasása ne legyen fárasztó. Mint ahogyan az unalmas ízű ételeket jóízűvé és könyebben emészthetövé tesszük fűszerekkel, úgy kell az értelmes nagyközönség számára írt tudományos műveket is fűszerezni kis kalandokkal, tréfákkal, személyes impressziókkal, stb.
Sajnos, kénytelen vagyok minduntalan magamról beszélni, mert hisz az én utazásaimat írom le és saját tudományos eredményeimet foglalom össze közérthető formában. Nem dicsekedés ez, mert semmiféle dicsőséget sem látok abban, hogy valaki a természettudományokat sportszerű szenvedéllyel műveli, ebben van minden öröme s bodog, ha valami szép eredményt ér el. Nem érdem ez, nem szorul jutalmazásra, mert maga a munka és tanulmány az igazi jutalom, ebben van a legnagyobb gyönyörűség. A tudományos munak nem robot, nem gyászszertartás, amelyet fekete ruhában, ünnepélyesen vasalt ábrázattal, nagyképűen kell fitogtatni: bámuljatok, milyen nagy tudós vagyok én! Nem! A tudományos munkát csak az végezheti jó eredménnyel, aki derülten fogja föl az életet, szenvedélyes szeretettel rohan az ismeretlen ellen, minden veszedelmen és nélkülözésen keresztül, bizonyos szent könnyelműséggel. "

Ára: 11.000 Ft

Lambrecht Kálmán
Herman Ottó élete

1933 Első kiadás. Könyvbarátok Kis Könyve sorozat. Kiadja a Magyar Könyvbarátok. 207 oldal, rajzos illusztrációkkal. Vászonkötésben,  kissé kopottas állapotban.

Ára: 3.500 Ft

Zsindely Ferenc
Isten szabad ege alatt

Elbeszélések vadról, vadászatról, vadászemberekről. Zsindely Endre felvételeivel. 1944 Franklin Társulat. 277 oldal, kiadói félvászon kötésben, jó állapotban, Gerinc teteje 1 cm-en kissé sérült.

Ára: 17.000 Ft

Otto Warburg
Die pflanzen welt

I. band. (I. kötet) 1923 Leipzig. 619 oldal, kiadói egészvászon kötésben, jó állapotban. Német nyelvű.

Ára: 4.000 Ft

Sven Hedin
Első utam Ázsiába

Franklin Társulat. é.n. 138 oldal, 22 képpel, 1 térképpel. Kiadói egészvászon díszkötésben, jó állapotban.

Ára: 4.000 Ft

Bársony István
Magyar természeti és vadászati képek

Képekkel díszítette Neogrády Antal. Bp., 1926, Athenaeum. 218 oldal, szövegközti és egészoldalas művészi illusztrációkkal.

Kiadói félvászon kötésben,  jó állapotban.

"Milyen gyönyörű élni ! . . . Élni szabadon, nem tudva semmitsem nyűgökről, amik helyhez s időhöz kötnek. Átengedni magunkat vágyainknak, amelyeknek semmiféle törvényök sincsen; amelyek jönnek-mennek, mint a költöző madár, s egynémelyikök úgy elhagy bennünket, hogy nem is jöhet vissza soha többé.
A tavasz eleje százszorossá növeszti ezt a nagy szabadságvágyat. Aki télen át jóleső megnyugvással tudott meghúzódni a zárt falak között s minden örömét megtalálta a fűtött szoba apró kényelmei közepett: márczius felé egyszerre csak belebetegszik abba, hogy milyen felségesen ragyog ott kint a nap, s hogyan tűz ablakára a tavaszi verőfény. Kimondhatatlan, erőszakos vágy szállja meg az embert, hogy kirohanjon valahová, ahol nincsenek határok; ahol legalább a tekintetnek nincs más akadálya, mint a véghetetlen kékség, arra fel, a csillagok birodalma felé."

Ára: 17.000 Ft

Bársony István
Dinamit

15 elbeszélés. é.n. Singer És Wolfner BP. 187 oldal, kiadói egészvászon kötésben, festett, dombornyomott táblával. Közepes állapotú, hiánytalan.

Ára: 7.000 Ft

Kittenberger Kálmán
Vadász és gyűjtőúton Kelet-Afrikában

1934 Harmadik kiadás. 395 oldal, 199 képpel. Kiadói egészvászon kötésben, jó állapotban. Hiánytalan, megóvott gyűjtői példány.

Kittenberger Kálmán írásai minden kétséget kizáróan magukon viselik a feltétlen megbízhatóság, a tudományos alaposság és a kínos lelkiismeretesség minden bélyegét, hiszen másként nem is lehetett volna könyvének olyan igazi nagy sikere. A több nagyszabású, bő másfél évtizednyi idő alatt tett vadászútja összefoglalójának, e mára legendássá vált. 

Ára: 18.000 Ft

Cholnoky Jenő
Kőrösi Csoma Sándor

évszám nélkül. Az Athenaeum kiadása. 287 oldal, 61 képpel, 14 ábrával. Kiadói egészvászon kötésben, jkissé foltos lapéllel és táblákkal, ó állapotban.

Ára: 3.900 Ft

Sten bergman
Kamcsatka ősnépei, vadállatai és tűzhányói között

70 képpel és 1 térképpel. Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. Franklin Társulat kiadása Budapest. Kiadói egészvászon kötésben. Jó állapotban.

Ára: 5.500 Ft

Szaójai Lajos Amádé
Az észak csillaga -Az északi sarktengeren 1899-1900

Magyar Földrajzi Társaság. Lampel és Fiai Rt.  I. kötet.218 oldal, 1 kihajtható nagyméretű, színes térképpel. kiadói egészvászon kötésben,  közepes, koottas állapotban.

Ára: 6.000 Ft

Nadler Herbert
Vadásznapok, vadászévek - első kiadás

Elbeszélések és naplójegyzetek. A szerző eredeti fényképeivel.

Bp., 1937. Dr. Vajna György és Társa. 279 old.., benne 24 oldalszámon belüli képtábla.

Nadler Herbert: Vadásznapok, vadászévek. A kötetben az 1920-as, 30-as évekbeli vadászélményei kaptak helyet elbeszélések és naplójegyzetek formájában, melyeket a szerző eredeti fényképfelvételei egészítenek ki. Ezekben az években Nadler bejárta Magyarország legszebb tájait, hogy szenvedélyének, a vadászatnak hódolhasson, amit az életöröm soha ki nem apadó forrásának tartott. Idejének legnagyobb részét ember által alig járt vad vidékeken töltötte a szabad ég alatt, vagy kalyibákban. Nadler, aki nemcsak sok trófeát, hanem hatalmas ismeretanyagot is felhalmozott az évek során, kiválóan ismerte a havasok, a lombos erdők, a rétségek, a mocsarak élővilágát, az ott élő vadak életét, szokásait és vadászati módjukat. Írásaiból kiviláglik kimagasló szakértelme, mérhetetlen türelmű kitartása, akaratereje, ügyessége és gyakorlottsága.
 
Az első kiadású könyv 1937-ben látott napvilágot, 279 oldalon, 24 táblán 48 egészoldalas képpel. Kiadói aranyozott gerincfeliratú egészvászon kötésben. közepes állapotú, apró-foltos lapéllel és címlappal, kopottas, de hiánytalan példány.

 

Ára: 19.500 Ft

Tasnádi Kubacska András
Gyűjtés hegyen völgyön

1942 Franklin Társulat, 189 oldal, szemléltető ábrákkal, képekkel.
Az író felöleli a temészetrajz minden ágát: geokémia, ásványtan, növénytan, állattan, őslénytan, hobby, szenvedély, ásványgyűjtés, növénygyűjtés, állatpreparálás, akvarisztika stb.
Félvászon kötésben, jó állapotban, sárgult lapokkal.
Az eredeti papírborító a könyben.
 

Ára: 5.500 Ft

Kittenberger Kálmán
A megváltozott Afrika

Harmadik kiadás. 1943. Franklin-Társulat. 375 oldal, 109 képpel 1 nagyméretű színes kihajtható térképpel.

Kiadói félvászon kötésben, közepes állapotú, hiánytalan példány. 

Ára: 14.000 Ft

Bársony István
Visszhang - Elbeszélések

1921 Franklin Társulat.  136 oldal, kiadói egészvászon kötésben, jó állapotban.

Ára: 8.500 Ft

Donászy Ferenc
Vadászkaladok vad tájakon

Győző Andor kiadása, Haranghy Jenő hangulatos illusztrációival.  160 oldal, kiadói kötésben,  átkötött, az első 16 oldal, fénymásolat.

Ára: 2.000 Ft

Bársony István
Dobogó szívek

1907 M. Ker. Közlöny. Bp. 187 oldal, kiadói dombornyomott egészvászon sorozatkötésben, jó állapotban, kissé foltos  első kötéstáblával. Hiánytalan, ép.

Ára: 5.000 Ft

Kittenberger Kálmán
Vadász és gyűjtőúton Kelet-Afrikában

1934 Harmadik kiadás. 395 oldal, képekkeleredeti kötésben, a kötésjó állapotban. Hiánytalan példány.

Ára: 16.000 Ft

Széchenyi Zsigmond gróf
Csui!...

1940 Dr. Vajna És Bokor kiadása. Bp. 223 oldal, a szerző felvételeivel.

Kiadói lakkvászon kötésben, jó állapotban. 

A Csui!… Széchenyi Zsigmond első s mindmáig legnépszerűbb könyve. 1930-ban jelent meg először. színhelye az Afrika, mely idestova már a múlté; történelmi helyzete azóta óriásit változott és változik ma is.A Csui!… még bepillantást nyújt az ősi állapotokba, az elefántvadászat megpróbáltatásaiba, A sorok közül még kihallatszik a bivalycsorda dübörgése, az oroszlán éjszakai ordítása. Afrika, igaz, megváltozott, de a kép, amit a könyv nyújt, ma is eleven, a vadászkalandok szívdobogtató izgalmát nem fojtotta el az idő. Széchenyi Zsigmond vadásznaplót ír, de könyve többet ad ennél: a biztos kezű leírás, az árnyalt stílus segítségével mintegy részeseivé tesz az eseményeknek. A Csui megjelenésekor is szenzáció volt, kitűnő kritikákat kapott, és egy csapásra ismertté tette, a fiatal, tehetséges írót.

Ára: 15.000 Ft

Kittenberger Kálmán
A megváltozott Afrika

1943 Franklin-társulat. 375 oldal, szövegközti egészoldalas fotókkal.

Kiadói félvászon kötésben, javított, ragasztott gerinc-hajtás, közepes, kopottas állapot. Hiánytalan. 

Ára: 10.000 Ft

Nadler Herbert
A Keleti és Déli-Kárpátokban  

Bp. 1943. Vajna és Bokor. 295 loldal 206 mm. Egészoldalas képekkel gazdagon illusztrálva. Közepes, kopott állapotú, hiánytalan példány.

Kiadói félvászon-kötésben. Közepes állapotúkötéstáblák,  néhol foltos, a gerincen apróbb hibák.  Belül tiszta és jó állapotú. Nadler ebben a könyvében az 1936 és 1938 között a Keleti- és a Déli-Kárpátokban tett vadászati célú utazásairól számol be, melynek során főként szarvasokat ejtett el.

A naplóbejegyzései alapján összeállított könyv több szempontból is érdekes. Egyrészt érdekes olvasmány az elismert szaktekintély vadász-technikáinak leírása, másrészt újfent bebizonyosodik, hogy a vadászathoz szerencsére is szükség van. Hihetetlen mennyiségű „üresjárat”, hajnali fagyoskodás, bőrig ázás jut egy-egy említésre méltó trófeára. Dícséretére legyen mondva, kétes esetekben nem lő, hanem inkább kivár - még akkor is, ha ez esetleg a zsákmány elillanásával jár. 

„Ezt megtoldom azzal, hogy nekem a vadászat – ezen a szón nem a puskázás mulatságát értem - nem sport, hanem mesterség, tanulmány, feladatok megoldása, elmerülés, ezenfelül pedig egész életemben vigasz, gyógyír, kárpótlás és erőforrás volt. Átsegített bánatos, fájdalmas időkön, megerősített a közélet sanyarúságait elviselni."

Ára: 21.000 Ft

Fónagy József
A vizsla idomítása

Kiváló kötet a vizslákról, idomítás, fajták, vadászat, vezetés. 
"Ti tudjátok, mi az: a magány felséges ünnepi csendjében barangolni be síkságokat és sűrűségeket, ahol minden földi hiúságot és nagyravágyást levetkezve, csupán a nagy természetben megnyilatkozó istenség közellétével telik meg elménk és szívünk. A hajnal pirkadása, a déli nap heve, az alkonyat árnyéka mind arra jó tinektek, hogy új meg új okot találjatok a felséges égnek, s a gyönyörű földnek a megcsodálására...
De a vadásznak társa is van, mely nem fárad ki mellette, hanem folyvást hevíti és lelkesíti vadász-szenvedélyével. Mert ő az, akiben bízunk, akihez ragaszkodunk és általa sokszorozódik meg élvezetünk a vadászatban. Ő a vizsla."
 
2020. Nemzeti Örökség Kiadó. 230 oldal, fűzve, (puhaborítós) teljesen új, olvasatlan állapotban. 
 

Ára: 5.800 Ft

Almásy László
Autóval Szudánba

Első autós-utazás a Nilus mentén, vadászatok Angol-Egyiptomi Szudánban. 1927 Első kiadás. Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. 82 képpel. 236 oldal, kiadói angolvászon díszkötésben, a címlapokon sárgás foltosodás, kopottas gerinccel, ezt leszámítva, jó-közepes megkímélt állapotban.

Almásy gróf vadászexpedíciója:

A 20-as évek végén egyszerre vált világszerte ismert rekorderré, felfedezővé és íróvá; ennek a Magyar Földrajzi Társaság míves kiadásában megjelent Autóval Szudánba állít emléket. Almásy és Esterházy 1926 februárjában Alexandriából indult útnak egy hathengeres Steyr túragépkocsival, hogy Kairón és Luxoron áthaladva az egyiptomi határtól 1300 km-re található szudáni Kartúm városába jusson, a nem túl barátságos Núbiai-sivatagon keresztül törve. Almásyék egyedülálló teljesítményt mutattak fel azzal, hogy a többnyire járatlan részeken 3 ezer kilométert tettek meg gépkocsival.

A könyv második fele a rekord jutalmát mutatja be, ez ugyanis a korszak jellegzetes főúri szórakozásának naplója, amely a Kék-Nílus Dinder nevű, szudáni mellékfolyója mentén töltött kéthetes vadászatról szól. Az 1926 tavaszán, a szudáni szavannán zajló vadászat során Almásy és Esterházy bivalyt, gazellát, antilopot és zsiráfot lőtt, de az ezekről szóló beszámolóból sokat megtudunk a bennszülöttek szokásairól, a térség változatos vadvilágáról és a korrekt vadászat mibenlétéről is.

Ára: 19.800 Ft

Fekete István
Csi

A nagyon szép régi, 1944-es háború előtti kiadás a címet adó kisregény mellett, tartalmazza a Hu, A Kele, A vuk című állatregényeket, valamint plusz még 5 nagyobb elbeszélést. 251 oldal, hangulatos, Győry Miklós illusztrációkkal. Kiadói félvászon kötésben, megkímélt állapotban. 

Ára: 11.000 Ft

Ilosvay Ferenc
Jó vadászatot!

Ki gondolná, hogy milyen jókat lehet vadászni Szabolcsban? Ott, ahol a homok az úr, és se szarvas, se őz, se vaddisznó. Ám az igazi vadász, a természetet védő és szerető ember itt is talál ?kedvenceket?: a nyírest, az enyhén buckás tájat, a nádast s bennük a nyulakat, a rucákat, a gémeket? Ilosvay Ferenc szinte kitűnő vadászkönyve ezt a mára már elveszett szelíd vadászparadicsomot mutatja be. A fiatal író 29 évesen vetette papírra, azóta klasszkusssá vált sorait. Rendkívül finom, ízes nyelvezetével, megható stílusával elvarázsolja az olvasót. Könyvében bemutatja a vadásszá cseperedésének, ifjúkori vadászatainak történetét.

Az 1943-ban megjelent kötet egy első kiadású, rossz állapotú, foltos, kopottas, de teljesen hiánytalan.

Ára: 12.000 Ft

Avarffy elek
Vadászutakon

Első kiadás. 1942 Vajna és Bokor. 202 oldal+ tart jegyz.+ korabeli könyvreklámok. 43 képpel. Egészoldalas képekkel illusztrált. Kiadói egészvászon kötésben, a gerinc restaurált, pótolt. Jó állapotban.

Ára: 10.000 Ft

Avarffy Elek
Vadászutakon

1942 Vajna És Bokor Bp.  202 oodal,  kiadói egészvászon kötésben, gerinc a hajtásoknál felvált. de szépen rendbe hozható. Belül jó állapotban.

Ára: 12.000 Ft

Fekete Zoltán szerk
SCHWAPPACH-FÉLE FATERMELÉSI TÁBLÁK 1925

1925 Sopron. 330 oldal, a végén korabeli szakreklámok.

Egészvászon kötésben, sajnos a címlapja hiányzik. 

Igen ritka, sehol nem beszerezhető, aukciókon sem szerepelt még.

Ára: 10.000 Ft

Pátkai Imre
Ragadozó madaraink

1947 Nimród Kis Könyvtár. 186 oldal, rajzokkal.

Korabeli műbőr  kötésben, az eredeti színes első és hátsó kartonborító a könyvbe kötve. Jó állapotban.

Ára: 11.000 Ft

Bársony István
Magyar földön

1928 Athenaeum. 215 oldal 12 egészoldalas táblával és szövegközti rajzokkal. Egészvászon kötésben, jó állapotban.

A természet költője nem mesemondó. Hitet kell tennie arról, hogy igazat ír. Egyetlen sort se írtam le a természetről, amelynek az igazságáról meg ne győződtem volna.”
Bársony István Írói kvalitásait a szakma is elismerte.Sajátos hangulata, megkapó stílusa máig sem kopott értékéből, még mindig a legnépszerűbb vadászíróink egyike.
A magyar földön az egyik legszebb klasszikusnak számító műve.

Ára: 16.000 Ft

Kittenberger Kálmán
Vadász és gyűjtőúton Kelet-Afrikában

1928 Második kiadás. 395 oldal, képekkel. 2 szövegoldal3 a címlap ff fénymásolattal pótolt.

Műbőr kötésben, arany cím és gerincfeliratozással.

Ára: 7.500 Ft

Cserszilvásy Ákos (Vajda János)
A vadászat mestere

Eredeti kiadás 1896 Reprint kiadás: 1987. BP. 247 oldal, keménytáblás kötésben,j jó állapotban. A fenti példány reprint (hasonmás) kiadás.

Igen érdekes korabeli 19. századi szakkönyvünk a nagy költőnk Vajda János álnéven írt vadászati "útmutatója" :
Cserszilvásy Ákos: A vadászat mestere 1896. - Önképző gyakorlati útmutatás a vadászat kedvelői számára – vagyis rövid foglalatja mindazon elméleti szabályoknak, melyek megtanulása s megtartása mellett a vadászatot bárki a siker gyönyörével gyakorolhatja. 1896. Újra kiadva: 1987
Hasonmás kiadás.

Ára: 4.700 Ft

Trauer Ervin
Az erdei fás növények

1942 szerzői kiadás. 41 oldal, kihajtható mellékletekkel. Fűzve, a sarka sérült, szöveget nem érint. Hiánytalan, közepes állapot.

Ára: 5.000 Ft

Molnár Gábor
Kalandok a braziliai őserdőben

Az író első, nagy sikerű, és talán a legjobb vadászkönyve. Az 1940-ben megjelent, azóta több kiadást megért mű, arról a fiatalemberről szól, aki 1930-ban végre beteljesültnek érezheti gyermekkori álmait: két társával elindul az ősvadonba. S a kezdeti nehézségek nem tántorítják el tervétől. Ismerkedés is ez az utazás a fiatal vadász és utazó számára. Az őserdő teljes gazdagsága tárul ki előtte, napjai tele vannak életveszélyes kalandokkal: krokodilok, mérges kígyók, a vadon világának sok ragadozója kerül útjába – izgalmas, érdekfeszítő találkozások ezek –, s ő halált megvető bátorsággal győzi le ellenfeleit, megöli őket, vagy élve fogja el, hogy gyarapítsa egyre gazdagodó gyűjteményét. Szépségekkel, izgalmakkal teli, kalandos utazásáról élvezetesen, szórakoztatóan számol be a lélegzetelállító fordulatokban bővelkedő könyvben. Az első kiadású, ritka, könyv mára klasszikussá vált, egyetlen vadászkönyvtárból sem hiányozhat. 

1940 Singer És Wolfner. 208 oldal, 26 fényképpfelvétellel. Kiadói egészvászon kötésben, jó-közepes állapotban. Hiánytalan példány.

Ára: 12.000 Ft

Raven, Gregory
Gorillák nyomában

1940 Kiadói félvászon, javított, ragasztott gerinccel. Közepes álapotú.

Ára: 4.000 Ft

Molnár Gábor
Kalandok a braziliai őserdőben 1940

Első kiadás. 1940 Singer és Wolfner.  BP. 207 oldal, 26 fényképpel.

Kiadói teljesvászon kötésben. Kopottas sarkak és élek Közepes állapotban. Hiánytalan és ép.

 

Ára: 9.000 Ft

Mészáros Kálmán
Abesszínia a vadászok paradicsoma

Első kiadás. Bp. é.n. Stádium. 192 l. 56 t. (fotók). Közepes állapotban. Kissé foltos eredeti, kiadói vászonkötésben. Teljesen hiánytalan és ép.

Ára: 18.000 Ft

Italo Balbo
Repülőrajokkal az Óceánon át

1931 Lampel Róbert. Bp. Franklin Társ. M. Földrajzi Társ. könyvtára. 188 oldal, kiadói egészvászon kötésben. 

Ára: 5.500 Ft

E. W Pfizenmayer
Kelet-Szibéria őslakói, állatai között

Tudományos utazás a mammut tetemek és az erdőlakó népek tanulmányozása céljából.

Átdolgozta és Szibéria általános leírásával kiegészítette Cholnoky Béla.

83 képpel és 1 térképpel. Budapest, Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. Cca. 1930. Bp.  206 oldal.

Kiadói egészvászon díszkötésben. Jó állapotban. Címlapja foltos.

Ára: 5.500 Ft